Echtenerbrug.info

EEN BRUG NAAR DE TOEKOMST

- Dorpenvisie De Trije Doarpen –

CONCEPT

 

VOORWOORD


Op initiatief van Plaatselijk Belang is de voor u liggende Dorpenvisie van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug (De Trije Doarpen) opgesteld, onze ‘Brug naar de toekomst’. Hierin verwoorden wij onze gezamenlijke visie ten aanzien van thema’s die belangrijk zijn voor onze dorpen en zetten wij lijnen uit voor de toekomst.
Zoals u ziet, hebben wij ervoor gekozen deze Dorpenvisie een ‘glossy’ jasje aan te trekken. In de eerste plaats omdat er - zoals uit deze Dorpenvisie blijkt - veel waardering bestaat voor diverse aspecten van onze leefomgeving en samenleving. In de tweede plaats omdat deze Dorpenvisie naar ons idee met ‘glans’ is geslaagd. We zijn er trots op dat deze tot stand is gekomen als resultaat van gezamenlijke inspanningen; jong en oud hebben positief en actief bijgedragen. Hier hebben wij extra nadruk op willen leggen met een ‘glossy’ uiterlijk.
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze Dorpenvisie hartelijk bedanken voor de inzet en het enthousiasme!
23 maart 2017,
Werkgroep Dorpenvisie De Trije Doarpen
N.B. Na de inspraakavond op 6 april 2017 wordt deze Dorpenvisie in een nieuw jasje gestoken en krijgt dan het uiterlijk van een ‘glossy magazine’.

 

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding 
2. Fysieke (leef)omgeving
2.1 Waardering fysieke (leef)omgeving
2.2 Toekomst fysieke (leef)omgeving
3. Economie en duurzaamheid
3.1 Waardering economie en duurzaamheid
3.1.1 Waardering economie
3.1.2 Waardering duurzaamheid
3.2 Toekomst economie en duurzaamheid
3.2.1 Toekomst economie
3.2.2 Toekomst duurzaamheid
4. Landbouw en Natuur
4.1 Waardering Landbouw en Natuur
4.2 Toekomst Landbouw en Natuur
5. Recreatie en Toerisme
5.1 Waardering recreatie en toerisme
5.2 Toekomst recreatie en toerisme
6. Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
6.1 Waardering Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
6.2 Toekomst Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
7. Slotwoord

 

1. Inleiding
Op initiatief van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen hebben wij als inwoners van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug deze Dorpenvisie opgesteld. Hierin komt tot uitdrukking wat er binnen de huidige situatie wordt gewaardeerd, wat er wordt gemist en welke (nadrukkelijke) wensen er voor de toekomst bestaan. Deze Dorpenvisie heeft als titel ‘Brug naar de toekomst’ meegekregen. De per thema geformuleerde visies zullen richtinggevend zijn dan wel als toetsingskader dienen bij de toekomstige ontwikkeling van plannen, projecten of activiteiten door inwoners, gemeente en derden. De geformuleerde wensen willen wij de komende jaren realiseren. De vijf thema’s van deze Dorpenvisie zijn:
① De fysieke leefomgeving.
② Economie en Duurzaamheid.
③ Landbouw en Natuur.
④ Recreatie en Toerisme.
⑤ Zorg, Welzijn en (Sociale) Voorzieningen.
Totstandkoming
Deze Dorpenvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners van onze dorpen. Tijdens twee bijeenkomsten in november 2016 - een voor volwassenen en een voor jongeren - zijn inwoners actief en enthousiast met elkaar in discussie gegaan over de verschillende thema’s. De resultaten hiervan zijn samengevoegd tot deze concept-notitie. Dit concept wordt tijdens inspraakavonden in april 2017 aan de inwoners voorgelegd en daarna zal op basis van de verkregen feedback de definitieve versie worden opgesteld.
Leeswijzer
In de hoofstukken van deze Dorpenvisie staat steeds een thema centraal. Per thema wordt behandeld:
✓ Ons ‘visitekaartje’: waar zijn we met name trots op?
✓ De zaken die we binnen de huidige situatie waarderen.
✓ Welke wensen er voor de toekomst bestaan.
✓ Onze visie: hoe zien de toekomst?
Deze Dorpenvisie sluit af met een slotwoord.

 

2. Fysieke (leef)omgeving
2.1 Waardering fysieke (leef)omgeving
Positieve waardering hebben we voor de rust in onze dorpen en de (sociale) veiligheid. De toegang over het water naar onze dorpen vanuit Overijssel is prachtig. De herinrichting van de kades vanuit het Masterplan Toegangspoort Echtenerbrug/Delfstrahuizen - met publieke en private middelen en eigen inzet bij de werkzaamheden - heeft hier sterk aan bijgedragen. De bloemen in de hoofdstraten sieren het straatbeeld, net als de grote foto onder de brug.
Wij hebben waardering voor de realisatie van een aantal toekomstbestendige woningen, waar ouderen (langer) kunnen blijven wonen en waarmee dit deel van Echtenerbrug een flinke opknapbeurt heeft gekregen. Momenteel wordt het nieuwbouwplan Wetterwille in Delfstrahuizen gerealiseerd. Dit plan voorziet naast een woon- en recreatiefunctie in het opknappen van de camping, een ontsluiting van het strand en aanleg van parkeervoorzieningen.
2.2 Toekomst fysieke (leef)omgeving
Voor starters op de woningmarkt willen wij een groter aanbod sociale huurwoningen. Daarnaast zijn wij voorstanders van uitbreiding van het aantal toekomstbestendige woningen.
Wij streven ernaar dat de provinciale weg die door Echten loopt een gemeentelijke weg wordt. Hierdoor kan de infrastructuur van onze drie dorpen beter op elkaar afgestemd worden en kan er een uniformer beeld gecreëerd worden.
Op verschillende punten kan het aanzien van de omgeving, c.q. gemeentelijke eigendommen verbeterd worden. Dat betreft in de eerste plaats het aspect ‘verzorging’. Er zijn momenteel o.a. scheve of beschadigde (verkeers-) borden, er is op verschillende plaatsen sprake van een rommelige groenvoorziening en onkruid. In de tweede plaats betreft dit het aspect ‘uniformiteit’, waarbij het gaat om uniformiteit in infrastructuur, bebording, verlichting, e.d. Ten aanzien van de straatverlichting geldt daarnaast dat het als negatief wordt ervaren dat langs de weg door Echten steeds minder lantaarnpalen staan. Zeker in de wintertijd is het dorp te donker.
Visitekaartje
Wat ons uniek maakt is dat onze dorpen aan het grootste meer van Friesland liggen. Over het water zijn wij vanuit Overijssel de toegangspoort en daarmee ook het visitekaartje naar Friesland! Vanuit het Westen van ons land zijn onze dorpen in een uur bereikbaar.
Wij ervaren onze dorpen als een prettige en veilige leefomgeving.

 

Wij zijn voorstanders van het aanleggen en verbeteren van fietspaden. Niet overal waar dat logisch en zinvol zou zijn liggen momenteel (fiets-)paden.
Wij hechten veel belang aan een verbeterde bewegwijzering. Hierbij gaat het om verwijzing naar Echtenerbrug vanaf de snelweg en om het aanbrengen van bebording in de regio - ook voor fietsers - naar het Tjeukemeer als gebied.
We willen ons gevoel van veiligheid ook voor de toekomst waarborgen en vinden het wenselijk dat er voor alle dorpen een ‘veilige dorpen app` beschikbaar is. Echten is hiermee al gestart
Voor infrastructurele aanpassingen en andere zaken die de fysieke (leef)omgeving betreffen stellen wij tijdige en voldoende communicatie met de gemeente zeer op prijs.
Visie – hoe zien wij de toekomst?
Voor jong en oud is er in onze dorpen voldoende woningaanbod. Wij zijn voorstanders van meer uniformiteit in aanpak en uitstraling met betrekking tot de infrastructuur van onze dorpen. Dat maakt de omgeving aantrekkelijker en zorgt ervoor dat bewoners en toeristen meer ervaren dat je je bevindt in drie dorpen die bij elkaar horen. Daarbij streven we naar een verzorgingsgraad van de fysieke (leef)omgeving waar we trots op kunnen zijn.

 

3. Economie en duurzaamheid
3.1 Waardering economie en duurzaamheid
3.1.1 Waardering economie
Onze dorpen zijn mede aantrekkelijk door de aanwezigheid van bedrijven in verschillende bedrijfstakken. De bedrijven bieden werkgelegenheid en zorgen voor levendigheid en bepalen in sterke mate het beeld van de omgeving. Ze bieden een bron van inkomsten voor zowel de werknemers/eigenaren als voor de ‘omliggende bedrijven’ (bouwmarkten, snackbar, café, supermarkt, etc.).
De aanwezige bedrijven versterken de eigenheid van onze dorpen. De bedrijvigheid gaat verder dan recreatie (campings, botenverhuur, jachthavens) en landbouw alleen. Door de grote diversiteit zijn wij relatief ‘autonoom’ en dat willen wij zoveel mogelijk behouden.
3.1.2 Waardering duurzaamheid
De eerste stappen op het gebied van duurzaamheid zijn gezet. Enkele voorbeelden daarvan zijn:
• Het vorig jaar gerealiseerde Multi Sanitair Gebouw (MSG) bij de sportvelden in Delfstrahuizen (voor eigen bevolking en voor passanten) is bij de bouw direct voorzien van zonnepanelen op het dak.
• We hebben in 2016 in onze regio onze eigen lokale energie coöperatie opgericht: Dorp Centraal. Het werkgebied beslaat de buitendorpen van de voormalige gemeente Lemsterland. Dorp Centraal is wederverkoper van 100% groene energie, geleverd door energie maatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam.
• Dorpshuis De Brêge in Echtenerbrug is in 2016 ‘verduurzaamd’: betere isolatie, vernieuwde kozijnen, dubbel glas, etc.
• De eerste stappen zijn gezet ten behoeve van glasvezel. Dit geeft verbeterde mogelijkheden voor o.a. flexwerken, zorg op afstand en er zijn minder verkeersbewegingen nodig.
Ook het feit dat er diverse bedrijven in de dorpen aanwezig zijn, draagt bij aan duurzaamheid. Omdat veel zaken dichtbij verkrijgbaar zijn, hoeven er minder kilometers te worden afgelegd.
Visitekaartje
Onze dorpen zijn mede aantrekkelijk door de aanwezigheid van bedrijven in verschillende bedrijfstakken. Die bedrijven bieden werkgelegenheid, zorgen ervoor dat we redelijk autonoom zijn en dragen bij aan een levendige omgeving.

 

3.2 Toekomst economie en duurzaamheid
3.2.1 Toekomst economie
Wij hechten belang aan het behouden van de diversiteit in bedrijven en zouden eventuele uitbreiding van de aanwezige bedrijvigheid en diversiteit met passende ondernemingen toejuichen. Daarom bieden wij voldoende ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid.
Het bestemmingsplan zou voor herbestemming voldoende flexibel moeten zijn. Dat kan tevens bijdragen aan duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat gevestigd wordt in een voormalige boerderij.
Voor een groot deel is de economie in onze dorpen onlosmakelijk verbonden met de locatie aan de Zuidoever van het Tjeukemeer. De voordelen van die gunstige ligging willen we maximaal benutten, waarbij tegelijkertijd het huidige karakter van de dorpen zoveel mogelijk behouden dient te blijven.
De ‘Tjeukemeer regio’ omvat duidelijk meer dan alleen onze dorpen: op het gebied van recreatie, maar ook van overige bedrijfstakken. Niet ieder dorp in deze regio heeft dezelfde bedrijven, faciliteiten en voorzieningen. Samenwerking met de omliggende dorpen is daarom cruciaal. Ook de activiteiten en inspanningen door de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer worden daarom in algemene zin gesteund.
In de toekomst willen we met onze drie dorpen een essentieel onderdeel zijn van de Tjeukemeer regio.
Dat betreft ook de promotie/marketing van onze dorpen (en van de hele Tjeukemeer regio). Daarbij moet de boodschap vaker en sterker verkondigd worden dat je vanuit het Westen veel sneller bij het Tjeukemeer bent dan de mensen daar denken. Het verdient aanbeveling met de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer gezamenlijk een communicatieplan uit te werken.
Een punt van zorg is het bereik van het mobiele netwerk in onze dorpen. Tijdens het opstellen van deze Dorpenvisie is vergunning aangevraagd voor de bouw van een mast en wij hebben goede hoop dat dit punt op korte termijn is opgelost. Daarnaast willen wij een verbeterde infrastructuur voor dataverkeer, dan wel door middel van glasvezel, dan wel door 5G (of beide).
Ten slotte zijn er verbeteringen nodig in onze fysieke leefomgeving die een positieve invloed zullen hebben op de lokale economie, zoals het aanleggen en verbeteren van (fiets-)paden, meer aandacht voor een eenduidige uitstraling en algemene verzorgdheid en een verbeterde bewegwijzering. Deze punten zijn al vermeld in het hoofdstuk ‘Fysieke (leef)omgeving’.
3.2.2 Toekomst duurzaamheid
Met betrekking tot duurzaamheid wensen wij dat de bij ‘de huidige situatie’ vermelde punten worden voortgezet en uitgebreid.

 

Wij stimuleren verdere verduurzaming van de dorpen met betrekking tot voorzieningen, activiteiten, voorlichting, etc. Zo moet bij toekomstige nieuwbouwprojecten duurzaamheid vanaf de start van het project meegenomen worden in de plannen en zijn wij groot voorstanders van duurzame initiatieven in de landbouw.
Door het verbeteren van de ‘digitale infrastructuur’ wordt ook bijgedragen aan duurzaamheid omdat hierdoor minder (woon-werk) kilometers hoeven te worden gemaakt.
Wij willen in onze dorpen de nadruk eerder leggen op de toepassing van zonnepanelen dan op windenergie. Wij zijn geen voorstanders van meer windmolens in onze drie dorpen. Bestaande windmolens kunnen gehandhaafd blijven, dan wel vervangen en/of verbeterd.
Met betrekking tot duurzame energie willen wij optimaal gebruik maken van de (belasting-)regelingen die de overheid biedt.
In onze dorpen willen we de ruimte bieden aan nieuwe, aanvullende (kleinschalige) bedrijven die de nadruk leggen op een duurzame, en/of ambachtelijke manier van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het productieproces of door het soort product.
Visie – hoe zien wij de toekomst?
Wij streven minimaal naar behoud van de diversiteit in bedrijvigheid in onze dorpen. Die diversiteit omvat meer dan alleen landbouw en toerisme. Uitbreiding van die diversiteit met ‘passende’ kleinschalige bedrijven wordt toegejuicht. Wij zijn voorstanders van verdere verduurzaming van onze dorpen in de breedste zin van het woord.

 

4. Landbouw en Natuur
4.1 Waardering Landbouw en Natuur
Onze dorpen en omgeving bieden een mooie diversiteit aan natuur, met name door de aanwezigheid van het Tjeukemeer met eilandjes, rijkelijk begroeide oevers, rietkragen en veel vogels.
Een groot deel van ons gebied bestaat uit grasland, hetgeen niet verwonderlijk is, gezien het grote aantal veehouders en het vele (grotendeels afgegraven) veen in de regio. Deze veenpolder gecombineerd met het grootste meer van Friesland en, vlakbij, het landschapsbepalende riviertje De Tjonger, maken de omgeving zo divers. In het algemeen heeft het landschap een open karakter, dat hier en daar door bosschages wordt onderbroken. Wij beschikken in de directe omgeving over vele sloten en vaarten, enkele kleine plas dras gebieden en hier en daar ‘ruig grasland’.
Steeds meer veehouders onderschrijven de waarde van natuur en houden rekening met o.a. de weidevogels en flora en fauna aan oevers. Ook zijn er enkele boeren die een contract voor slootkantbeheer hebben afgesloten.
In het hoofdstuk Recreatie en Toerisme wordt nader ingegaan op de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de aanwezige natuur.
4.2 Toekomst Landbouw en Natuur
Voor meer beleving van de natuur willen wij een uitbreiding van wandel- en fietspaden, niet alleen langs het meer maar, waar de betreffende boer toestemming geeft, ook door de landerijen.
Door de verwildering langs fiets- en wandelpaden worden deze minder toegankelijk. Wij willen meer onderhoud en bredere paden.
Door meer dammen zijn sloten en vaarten geen open verbindingen meer. Wij wensen meer periodiek onderhoud om te voorkomen dat ze dicht slibben.
Voor de diversiteit van het landschap en de natuur staan wij positief tegenover uitbreiding van het aantal kleine plas dras gebieden op laagland. Aan die diversiteit kan ook worden bijgedragen door agrarisch natuurbeheer, bijvoorbeeld in door boeren gezamenlijk gekozen ‘clusters’ land. Het bevorderen van diversiteit van natuur betreft ook het behouden of bevorderen van de weidevogel stand.
Visitekaartje
Wij waarderen het landschap rond onze dorpen dat in sterke mate wordt bepaald door het Tjeukemeer en de veenpolders met grasland. Door het Tjeukemeer is er een diversiteit aan natuur. Grasland van de veehouderijen bepaalt het open karakter van het landschap. Bij ons staan er nog koeien en schapen in de wei.

 


Wij zijn er voorstanders van wanneer het voor veehouders aantrekkelijker wordt gemaakt om ‘duurzamer te boeren’. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om meer kruidenrijk land, toepassen van natuurvriendelijk slootkantbeheer of biologisch boeren.
Visie – hoe zien wij de toekomst?
Wij willen de bestaande natuur handhaven, waar mogelijk uitbreiden en meer natuurbeleving faciliteren. Natuuruitbreiding komt de diversiteit ten goede en maakt onze dorpen ook aantrekkelijker voor recreatie en toerisme. Wij willen voldoende ruimte blijven bieden aan de vele landbouwbedrijven in onze dorpen. Wij moedigen het aan dat de landbouwsector bijdraagt aan duurzaamheid, natuurbehoud- en -ontwikkeling.

 

5. Recreatie en Toerisme
5.1 Waardering recreatie en toerisme
Onze dorpen hebben een voor recreatie en toerisme geweldige ligging aan het Tjeukemeer, het grootste meer van Friesland. Wij ervaren vrijwel dagelijks hoe verweven onze dorpen zijn met recreatie en toerisme. Onze lokale economie leunt voor een groot deel op recreatie en toerisme. Wij maken zelf ook graag gebruik van de lokale recreatiemogelijkheden door het meer. Daarnaast geven ook de vele sloten en vaarten in onze omgeving ons vis-, vaar-, zwem- en (’s winters) schaatsplezier.
Wij zijn positief over de aanwezigheid van veel faciliteiten voor het toerisme. De opknapbeurt van de kades en het realiseren van een Multi Sanitair Gebouw dragen daar aan bij. De ontwikkeling van eilandjes in het Tjeukemeer geeft meer kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
In 2015 is vanuit onze samenleving de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer opgericht, die de kracht van het Tjeukemeer willen benutten door o.a. nieuwe vormen van recreatie te stimuleren. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de wens voor meer watersportactiviteiten van de jongeren in onze dorpen.
5.2 Toekomst recreatie en toerisme
Voor de toekomst van onze dorpen en voor het realiseren van onze wensen op vrijwel ieder gebied, zijn recreatie en toerisme van grote economische waarde. Wij vinden het daarom belangrijk dat wij meer een aantrekkelijke toeristische verblijfsplaats worden dan alleen doorvaarroute.
Binnen de huidige situatie is de doelgroep toeristen van 65+ vooral vertegenwoordigd. Wij willen ook voor andere doelgroepen toeristisch aantrekkelijk zijn. Voorzieningen in dat kader moeten gestimuleerd worden.
Er moet meer aandacht besteed worden aan schoonmaak, onderhoud en uniformiteit. Dat draagt bij aan het gevoel van gastvrijheid dat toeristen ervaren. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld het strand en de (verbods)borden. Het strand biedt mogelijkheden voor allerlei activiteiten; vooral jongeren zien hier graag beachparty’s en sporttoernooien. Dan moet het wel onderhouden worden. Ten aanzien van de
Visitekaartje
Wij zijn trots op onze omgeving als onderdeel van de Tjeukemeer regio waar van alles aanwezig is voor recreatie en toerisme, zoals botenverhuur, jachthavens, restaurants met terras aan het water, campings en diverse activiteiten in de zomermaanden. Zowel over land als over water zijn wij goed bereikbaar.

 

(verbod)borden geldt dat er veel zijn, dat er geen uniformiteit bestaat en dat het onderhoud verbeterd kan worden.
Wij geven nieuwe en aanwezige ondernemers graag de ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien, vooral wanneer die een aanvulling zijn op de bestaande middenstand.
Wij hechten veel belang aan uitbreiding van de faciliteiten voor recreatie en toerisme, waarbij we denken aan openbare trailerhellingen, kanoroutes (en in de winter: schaatsroutes), free wifi, een dorpsinfo app in meerdere talen, meer camperplaatsen (op campings), een hoge-mast route op het Tjeukemeer, (sanitaire) voorzieningen op de eilandjes in het meer, een uitbreiding van fiets- en wandelpaden en wellicht zelfs een strandpaviljoen.
Alhoewel ‘het klompje’ zijn charmes heeft, willen wij in het kader van ‘gastvrijheid’ de mogelijkheden onderzoeken om het bruggeld op te heffen.
Meer promotie en marketing van onze dorpen als onderdeel van de hele Tjeukemeer regio zien wij als noodzakelijk. Zoals eerder in deze Dorpenvisie is aangegeven, verdient het aanbeveling met de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer gezamenlijk een communicatieplan uit te werken.
Wij willen met name voor de eigen inwoners de mogelijkheden voor meer recreatie (sport of outdoor activiteiten) onderzoeken.
Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan recreatie en toerisme. Hierbij denken wij aan meer kunst, bijvoorbeeld permanente beelden, langs wandel- en fietsroutes, het markeren van opvallende punten en het organiseren van concertjes en/of theatervoorstellingen.
Onderwerpen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het Tjeukemeer zullen besproken worden met de Club van Aanjagers van het Tjeukemeer.
Visie – hoe zien wij de toekomst?
Onze dorpen zijn een aantrekkelijke toeristische trekpleister, een rol die van groot belang is voor onze toekomst. De mogelijkheden voor recreatie en toerisme breiden wij uit door het verder benutten van de potentie van de Tjeukemeer regio én effectieve communicatie daarover.

 

6. Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
6.1 Waardering Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
Alhoewel er in de ene buurt meer sprake van is dan in de andere, zien wij over het algemeen onze dorpen als een hechte gemeenschap waar mensen als het nodig is op elkaar kunnen terugvallen via het aloude principe van burenhulp.
Wij waarderen de verschillende mogelijkheden op het gebied van activiteiten en ‘elkaar kunnen ontmoeten’. Voorbeelden daarvan zijn activiteiten vanuit het dorpshuis De Brêge, de Fûke, de kerken, de sportverenigingen (en een sporthal), de Oranje vereniging en de ondernemersvereniging.
De huisartsen en de apotheek waarderen wij vanwege de ‘zorg om de hoek’. De aanwezigheid van scholen en peuterspeelzaal waarderen wij vanwege de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en daarnaast biedt de aanwezigheid van kinderopvang ouders de mogelijkheid om te werken. De aanwezigheid van deze voorzieningen maakt het voor mensen interessanter om zich in onze dorpen te vestigen.
6.2 Toekomst Zorg, Welzijn en Sociale voorzieningen
Wat wij missen, is een overzicht van wát er allemaal is op het gebied van Zorg, Welzijn en Sociale Voorzieningen. Waar kunnen we waarvoor terecht? Opvallend is bijvoorbeeld dat binnen de huidige situatie het bestaan van Stichting Welzijn van De Fryske Marren (MIKS) vrijwel onbekend is en dat het bestaan van de sociale wijkteams slechts bij een enkeling bekend is. Voor een dergelijk overzicht wensen wij een website. Die biedt dan o.a.
• Een overzicht van alle aanwezige voorzieningen.
• Een agenda met activiteiten.
Een bijkomend voordeel van een website is dat deze inspirerend is voor de ontwikkeling van meer activiteiten. Immers, een goed voorbeeld doet goed volgen. Tevens wordt hiermee de mogelijkheid geboden voor meer samenwerking en verbinding.
Visitekaartje
Wij zijn een hechte gemeenschap met veel activiteiten en mogelijkheden ‘elkaar kunnen ontmoeten’. Wij waarderen de aanwezigheid van ‘zorg om de hoek’, de scholen en de kinder-en peuteropvang. Het verenigingsleven en de aanwezigheid van sociale voorzieningen maken onze dorpen aantrekkelijk om te wonen.

 

Wij willen inzicht in en overzicht van ‘Vraag & Aanbod’: wie heeft waaraan behoefte en wie heeft wat te bieden? Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een bezoekje brengen aan eenzame ouderen, een boodschap doen voor een zieke of een klusje doen voor iemand die dit zelf niet kan. ‘Vraag & Aanbod’ kan opgenomen worden op de hierboven vermelde website.
Wij willen naar een situatie waarbij het vanzelfsprekend is om hulp te vragen en aan te bieden. Voor een deel kan de voorgestelde website hieraan bijdragen.
Wij merken dat het aantal vrijwilligers om activiteiten op te zetten en uit te voeren terug loopt. Dat baart ons zorgen, te meer omdat de overheid zich terugtrekt en de burger hierdoor meer aan zet is. Wij willen zoeken naar mogelijkheden om ons ‘vrijwilligerslegioen’ op peil te brengen en houden. De volgende twee punten kunnen daaraan bijdragen.
Wij willen een Jongeren Adviesraad instellen. Deze kan bij nieuwe plannen van diverse partijen betrokken worden om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Daarnaast kan deze raad ingeschakeld worden bij (de uitvoering van) activiteiten. Dit draagt tevens bij aan het op peil brengen/houden van ons vrijwilligerslegioen.
Binnen onze visie kunnen krachten gebundeld worden door meer samenwerking. In dat kader willen wij de mogelijkheden onderzoeken:
• om het Dorpshuis De Brêge en de Fûke meer samen te laten werken of zelfs samen te laten gaan.
• om waar mogelijk verenigingen meer te laten samenwerken. Bijvoorbeeld met een overkoepelend bestuur, waardoor er minder bestuursleden en dus vrijwilligers nodig zijn.
• om waar mogelijk gezamenlijk zaken aan te schaffen en te gebruiken.
Visie – hoe zien wij de toekomst?
Wij zijn een sociale gemeenschap met onderlinge betrokkenheid, waarbij het vragen en aanbieden van burenhulp vanzelfsprekend is. Wij maken gebruik van ons zelforganiserend vermogen en beschikken over voldoende vrijwilligers. Het is bij iedereen bekend waar we terecht kunnen voor raad en daad wanneer ons zelforganiserend vermogen onvoldoende blijkt of ondersteuning behoeft.

 

7. Slotwoord
In deze Dorpenvisie hebben wij, inwoners van De Trije Doarpen, op een rijtje gezet wat onze visie is ten aanzien van de onderscheiden thema’s. Daarbij blijkt dat ‘diversiteit’ een begrip is wat steeds naar voren komt: We hebben een mooie diversiteit aan voorzieningen, bedrijven, natuur en veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. We zijn blij met de verbeteringen die onze dorpen de afgelopen jaren al hebben ondergaan en we zien mede daardoor kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Het is nu aan ons, inwoners en ondernemers in De Trije Doarpen, om onze visie en plannen in samenwerking met elkaar of met derden in de praktijk te brengen.
Op die manier wordt dit document gebruikt zoals het bedoeld is: EEN BRUG NAAR DE TOEKOMST!

Afval container

maandag 22 juli 2019
GFT ECHTEN, ECHTENERBRUG
vrijdag 26 juli 2019
GFT DELFSTRAHUIZEN
maandag 29 juli 2019
Restafval ECHTEN, ECHTENERBRUG
vrijdag 2 augustus 2019
Restafval DELFSTRAHUIZEN

Bezoekers

8.png0.png9.png8.png6.png2.png
Vandaag31
Deze maand1595

Statcounter

Online

4
Online

zondag 21 juli 2019 09:11